ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány adatkezelési tájékoztatója az Alapítvány által megrendezett rajzpályázat vonatkozásában.

Rövid tájékoztató.

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány (az „Adatkezelő”) mint Adatkezelő személyes adatokat (beleértve a kiskorúak adatait) annak érdekében kezel, hogy a rajzpályázatot (a „Verseny”) meg tudja rendezni, a képek felhasználását biztosítani tudja, illetve a díjakat át tudja adni az arra jogosultak részére.
Személyes adatot az Adatkezelő harmadik személynek nem ad ki.
Az Adatkezelő adatokat a lehető legnagyobb gondossággal őrzi, és csak azoknak tesszük hozzáférhetővé, akiknek feltétlenül szükséges.
Adatai kezeléséről bármikor szívesen adunk tájékoztatást. Bármilyen további kérdés esetén kérjük, keressen bennünket az info@gulbabaalapitvany.hu email címen.
Amennyiben bármilyen panasza van, kérem jelezze.

Részletes adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő elnevezése és adatai: Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány

(székhely: 1023 Budapest, Mecset utca 14.;nyilvántartási szám: Cg. 01-01-0012392)

Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő rajzversenyt („Verseny”) szervez, amin 15 év alatti személyek indulhatnak. Az Alapítvány a rajzokat később esetleg fel kívánja használni akár úgy, hogy a rajzról készült elektronikus felvételt a a social media oldalára kiteszi, illetve az elkészült rajzokat kiállítja, akár
később másra használja.
Az Adatkezelő ezen felül az általa kiválasztott legjobb rajzokat tárgyjutalomban részesíti, aminek átadásához kezeli a jelen tájékoztatóban megadott adatokat.
Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja és jogalapja:

A Verseny megrendezése érdekében az alábbi adatokat kezeljük:
1. Alkotó neve;
2. Alkotó életkora;
3. Gondviselő neve;
4. Gondviselő e-mail címe és telefonszáma.
Az adatkezelés során biztosítanunk kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatok kezelésére azért kerül sor, hogy az alkotóval és az alkotó törvényes képviselőjével kötött szerződés rendelkezéseit teljesíteni lehessen. (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)
Az adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet
(General Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatokról belső másolatot nem készítünk, és erre a Verseny szervezésében közreműködő munkatársainknak sem adunk engedélyt.
Az adatokat a Verseny megvalósulása után öt évvel (elévülési idő) automatikusan töröljük a rendszerünkből, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy
hatóság elrendelte.

Önnek joga van a Társaságtól adatai kezeléséről további tájékoztatást kérni, adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és írjon nekünk az alábbi címre:
Adatkezelő adatai
Név: Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány
Székhely: 1023 Budapest, Mecset utca 14.
Elektronikus levelezési cím: info@gulbabaalapitvany.hu
Jogorvoslati lehetőség
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 06 1 39 11 400
Fax: 06 1 39 11 410

X